Regulamin

 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem serwisu internetowego www.passiopoland.pl (zwanego dalej ,,Serwisem Internetowym” lub ,,Serwisem”) przez PASSIO Poland z siedzibą w Rzeszowie, ul. Miła 29E/9, 35-314 Rzeszów, NIP: 8191665009, REGON: 360313757, zwanym dalej ,,Usługodawcą”.
 2. Serwis internetowy umożliwia zakup produktów – w szczególności odzieży i gadżetów oraz ma charakter informacyjny. Celem Usługodawcy jest również zaprezentowanie na stronach Serwisu kompleksowych informacji o działalności jego przedsiębiorstwa, jak również dzielenie się wiedzą z zakresu pierwszej pomocy, zdrowia i bezpieczeństwa.
 3. Kontakt z usługodawcą odbywa się za pośrednictwem:
  1. poczty e-mail:  biuro.passio@gmail.com
  2. telefonu kontaktowego:531 382 147
 4. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony przez Usługodawcę, w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Klient.
 5. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także do formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 6. Usługodawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego Klienta sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Klienta szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń w/w Klient powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.
 7. Zasady świadczenia w ramach Serwisu innych Usług, w tym Usług płatnych mogą określać dodatkowe regulaminy.

II. DEFINICJE

Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie mają następujące znaczenie:
Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Serwisu Internetowego lub korzysta z innych Usług dostępnych w Serwisie;
Towar – produkt prezentowany w Serwisie Internetowym, którego opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów;
Umowa sprzedaży – Umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem;
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru;
Konsument – Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;
Przedsiębiorca – Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego;
Przewoźnik – podmiot lub osoba dostarczająca zamówione przez Klienta Towary;
Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Klientów Serwisu drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);
Umowa – umowa o świadczenie Usług Serwisu, zawarta pomiędzy Klientem a Usługodawcą, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie;
Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
Regulamin – niniejszy dokument.

III. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Usługodawca w ramach Serwisu umożliwia Klientom zakup produktów oraz korzystanie ze świadczonych przez siebie Usług, a w szczególności kontaktowania się z Usługodawcą za pomocą formularza kontaktowego oraz formularza ofertowego, przeglądania informacji oraz artykułów dostępnych w Serwisie, w tym informacji o działalności Usługodawcy.
 2. Korzystanie z Serwisu może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
 3. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu oraz Usług:
  1. urządzenie z dostępem do Internetu,
  2. dostęp do poczty elektronicznej,
  3. najnowsza wersja przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików Cookies i Java Script,
  4. program do odczytu i zapisywania plików formatu PDF.
 4. Zabronione jest korzystanie przez Klientów z Serwisu lub Usług w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.

IV. USŁUGI

 1. Świadczenie Usług odbywa się na zasadach określonych w niniejszym dokumencie.
 2. Usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Klientów są nieodpłatne, zgodnie z informacjami prezentowanymi w Serwisie oraz na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 3. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z następujących bezpłatnych Usług świadczonych drogą elektroniczną:
  1. przeglądanie informacji załączonych w Serwisie;
  2. udostępnianie interaktywnego formularza umożliwiającego kontakt z Usługodawcą oraz złożenie zapytania o przedstawienie oferty;
  3. świadczenie usługi Newsletter.
 4. Na stronach Serwisu prezentowane są informacje oraz inne treści zgodne z tematyką i charakterystyką Serwisu. Każdy Klient Serwisu może nieodpłatnie  przeglądać treści prezentowane w Serwisie, jak również może nieodpłatnie wyszukiwać wybrane treści, z wykorzystaniem funkcjonalności dostępnych w Serwisie.
 5. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na przeglądaniu informacji w Serwisie, w tym w ramach zakładki „Blog” zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Klienta strony internetowej Serwisu.
 6. Klient ma możliwość otrzymywania od Usługodawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez nich adres poczty elektronicznej (Usługa Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej i imię, aktywując odpowiednie pole w Formularzu zapisu na Newsletter. Klient w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Newsletter jest przesyłany przez Usługodawcę wyłącznie do Klienta, który dokonał subskrypcji.
 7. Klient ma możliwość wysyłania za pomocą formularza kontaktowego wiadomości do Usługodawcy. Umowa o świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom kontakt z Usługodawcą jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą udzielenia odpowiedzi przez Usługodawcę.
 8. Usługodawca informuje, że Klientom będącym Konsumentami, przysługuje konsumenckie prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usług, w ciągu 14 dni, od zawarcia Umowy świadczenia Usługi.
 9. Dane prezentowane w Serwisie oraz wszelkie treści publikowane i prezentowane lub przesyłane przez Usługodawcę mają charakter generalny, ogólny, poglądowy i są prezentowane w ramach subiektywnie dobranych przez Usługodawcę kryteriów lub stanowią wyraz jego subiektywnej analizy. Zapoznawanie się oraz korzystanie przez Klienta z danych i informacji prezentowanych w Serwisie lub w jaki przez Klienta jest dobrowolne, a z uwagi na dynamiczny i zmienny charakter danych, nie może zastępować weryfikacji informacji oraz rzeczywistej, aktualnej i indywidualnej analizy każdego przypadku w praktyce.
 10. Prezentowane w Serwisie informacje i dane nie powinny być traktowane jako oferta, doradztwo prawne czy inwestycyjne, jak również rekomendacji w świetle rozumienia powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

V. PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENTÓW

 1. Klient jest zobowiązany do:
  1. korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami, a także postanowieniami Regulaminu, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich,
  2. wprowadzania w Serwisie, w tym w szczególności w ramach Konta, oraz danych podanych w celu realizacji Usługi bądź Zamówienia, danych zgodnych ze stanem faktycznym oraz informowania niezwłocznie o jakichkolwiek zmianach dotyczących przekazanych Usługodawcy danych.
  3. niestosowania urządzeń, oprogramowania oraz metod mogących zakłócić działanie Serwisu,
  4. niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 2. Klient jest zobowiązany do posiadania wszelkich praw do treści zamieszczanych w Serwisie, w tym danych wpisywanych w
 3. Koncie lub w jakimkolwiek miejscu w Serwisie.
 4. Zakazane jest prezentowanie przez Klienta w ramach Konta, formularza kontaktowego lub w jakimkolwiek innym miejscu w Serwisie, jakichkolwiek informacji, które zawierają treści zabronione przez prawo, naruszające zasady dobrych obyczajów, bądź stanowiących czyny nieuczciwej konkurencji. Treści prezentowane przez Klientów nie mogą w szczególności:
  1. naruszać godności ludzkiej;
  2. zawierać treści dyskryminujących ze względu na rasę, płeć lub narodowość;
  3. zawierać treści pornograficznych;
  4. ranić przekonań religijnych lub politycznych;
  5. zachęcać do naruszania lub łamania prawa;
  6. zawierać treści naruszających prawo, w tym w szczególności prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, czy też zachęcających do łamania praw autorskich, w tym również poprzez udostępnianie treści mogących służyć naruszeniu praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej.
 5. Klient nie może prowadzić działań zmierzających do obciążania skrzynek odbiorczych innych Klientów czy Usługodawcy, a w szczególności nie jest dopuszczalne wysyłanie wiadomości reklamowych.

VI . ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU PASSIOPOLAND.PL – ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

 1. W ramach Serwisu Usługodawca udostępnia Klientom możliwość zakupu Towarów, w tym w szczególności odzieży i gadżetów.
 2. Zapisy zawarte w poniższym punkcie mają zastosowanie do sprzedaży konsumenckiej. W stosunku do oferowania Towarów Klientom niebędącym Konsumentami Usługodawca może stosować zasady indywidualne.
 3. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Serwisu, w szczególności ich opisy, specyfikacja oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 4. Wszystkie Towary dostępne w Serwisie Internetowym są fabrycznie nowe i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 5. Usługodawca umożliwia również indywidualne zasady sprzedaży Towarów. W tym celu Klient powinien skorzystać z formularza kontaktowego i przesłać Usługodawcy zapytanie o uzyskanie indywidualnej oferty na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 6. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 7. W przypadku składania Zamówienia poprzez formularz Zamówienia dostępny na stronie internetowej Serwisu Internetowego, Zamówienie zostaje złożone Usługodawcy przez Klienta w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Klienta, jeżeli na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej Usługodawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie Usługodawcy o przyjęciu oferty Klienta i z chwilą jej otrzymania przez Klienta zawarta zostaje Umowa sprzedaży.
 8. W przypadku Zamówień składanych przez Klientów będących Przedsiębiorcami, Usługodawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji Zamówienia, w szczególności, gdy Zamówienie nie zawiera wszystkich istotnych danych, gdy Klient opóźnia się z jakąkolwiek płatnością wobec Usługodawcy, lub z innych przyczyn wskazanych przez Usługodawcę.
 9. O odmowie realizacji Zamówienia, o której mowa w pkt. powyżej, niezależnie od przyczyny, Usługodawca poinformuje Klienta drogą telefoniczną lub mailową.
 10. W przypadku Zamówień składanych przez Klientów będących Przedsiębiorcami, Usługodawca w każdej chwili może odstąpić od Umowy w całości lub w części. W przypadku, gdy Zamówienie jest realizowane częściami, odstąpienie ma skutek jedynie w stosunku do części Zamówienia, która nie została zrealizowana, a w szczególności, która nie została wydana Przewoźnikowi, o ile z treści oświadczenia Usługodawcy o odstąpieniu od Umowy nie wynika inaczej.
 11. Usługodawca według swojego wyboru przesyła oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, o którym mowa w ppkt. 10 powyżej, drogą mailową na adres mailowy wskazany przez Klienta w Zamówieniu.
 12. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

VII. DOSTAWA TOWARÓW ORAZ PŁATNOŚCI

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz jest realizowana na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Klient może wybrać następujące formy dostawy zamówionych Towarów:
  1. odbiór osobisty w punkcie odbioru osobistego Usługodawcy,
  2. za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 3. Usługodawca na stronach internetowych Serwisu w opisie Towaru informuje Klienta o przybliżonej liczbie dni roboczych potrzebnych do realizacji Zamówienia i jego dostawy, a także o wysokości opłat za dostawę Towaru.
 4. Termin dostawy i realizacji Zamówienia liczony jest w dniach roboczych.
 5. Usługodawca dostarcza Klientowi dowód zakupu.
 6. Jeżeli dla Towarów objętych Zamówieniem przewidziano różny okres realizacji, dla całego Zamówienia obowiązuje okres najdłuższy spośród przewidzianych.
 7. W przypadku Zamówień złożonych przez Przedsiębiorców, z chwilą wydania Towarów będących przedmiotem Zamówienia Przewoźnikowi lub bezpośrednio Klientowi (w przypadku odbioru osobistego) przechodzą na Klienta korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy.
 8. Dostawa jest realizowana w Dni robocze. Usługodawca może indywidualnie ustalić z Klientem dostawę również w dni inne niż Dni robocze.
 9. Klient będący Przedsiębiorcą po otrzymaniu dostawy Towarów zobowiązany jest sprawdzić ich stan. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub innych zastrzeżeń podczas odbioru Towaru przez Klienta, należy sporządzić w obecności Przewoźnika protokół zastrzeżeń, określając precyzyjnie ilość i rodzaj Towarów oraz ich uszkodzenia zgodnie z procedurą obowiązującą u danego Przewoźnika.
 10. W stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania Przewoźnika.
 11. W stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami, Usługodawca nie odpowiada za szkody wynikłe z niepoprawności lub niekompletnych danych podanych przez Klienta w trakcie składania Zamówienia, a także spowodowanych przez błędne podanie danych kontaktowych lub adresu odbioru.
 12. Przyjmuje się, że osoba odbierająca Towary w imieniu Klienta będącego Przedsiębiorcą jest osobą upoważnioną przez niego do dokonania odbioru dostawy i podpisania się w jego imieniu na dokumencie dostawy, jak również dokonania innych czynności z tym związanych.
 13. W przypadku jednokrotnego nieodebrania przez Klienta będącego Przedsiębiorcą Zamówionych Towarów, jeżeli były one dostarczane za pośrednictwem Przewoźnika, lub nieodebrania ich w terminie 7 dni od otrzymania powiadomienie o gotowości Towaru do odbioru w punkcie odbioru osobistego Usługodawcy, Usługodawca może według swojego wyboru wyznaczyć Klientowi inny termin odbioru lub dostawy Zamówienia lub rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym z Klientem lub odstąpić od Umowy, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie. Ponadto Przedsiębiorca jest zobowiązany do zapłaty kosztów poniesionych przez Usługodawcę z tytułu nieodebrania Towarów, o którym mowa w niniejszym podpunkcie oraz kosztu wysyłki Towaru.
 14. Klient będący Przedsiębiorcą zobowiązuje się do zapłaty wszelkich kosztów poniesionych przez Usługodawcę z tytułu nie odebrania Zamówionych Towarów.
 15. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe po stronie Klienta będącego Przedsiębiorcą w wyniku oczekiwania na załadunek zorganizowanym przez Klienta transportem, w wyniku nie dostosowania się do terminu odbioru Towarów wskazanego w Zamówieniu lub określonego przez Usługodawcę.
 16. Ceny Towarów podawane są w PLN i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz inne opłaty. W stosunku do Przedsiębiorców Usługodawca może posługiwać się cenami netto.
 17. Klient może wybrać następujące metody płatności:
  1. przelew bankowy na rachunek bankowy Usługodawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Usługodawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Usługodawcy i skompletowaniu Zamówienia);
  2. gotówką przy odbiorze osobistym – płatność w punkcie odbioru osobistego Usługodawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia zostanie dokonana niezwłocznie po przesłaniu Klientowi przez Usługodawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś Towar wydany zostanie w punkcie odbioru osobistego Usługodawcy).
  3. płatność elektroniczna (w tym kartą płatniczą) za pośrednictwem operatora płatności Tpay Krajowy Integrator Płatności S.A., ul. św. Marcina 73/6, 61-808 Poznań – w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Usługodawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Usługodawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Klienta, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po skompletowaniu Zamówienia).
  4. Usługodawca na stronach internetowych Serwisu informuje Klienta o terminie w jakim jest on zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie. W przypadku braku płatności przez Klienta w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Usługodawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od Umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.
  5. Klient będący Przedsiębiorcą nie będzie potrącał ani odliczał kwot dochodzonych lub należnych od Usługodawcy, w ramach innego zobowiązania jakie łączy go z Usługodawcą lub od wynagrodzenia jakie przysługuje Usługodawcy od Klienta, chyba że w ramach odrębnych ustaleń strony postanowiły inaczej.
 18. W przypadku Klienta będącego Przedsiębiorcą, Usługodawca ma prawo wstrzymać realizację Zamówień lub dostawą Towarów lub może odstąpić od Umowy w całości lub w części, w przypadku opóźnienia w płatnościach przez Klienta na rzecz Usługodawcy. Z tego tytułu Klientowi nie przysługują żadne roszczenia obecne ani przyszłe z tytułu szkód, lub utraconych korzyści jakie mogą wyniknąć w związku ze wstrzymaniem dostaw.

VIII. REKLAMACJA TOWARÓW

 1. Usługodawca zobowiązuje się dostarczyć Towar bez wad.
 2. Usługodawca odpowiada wobec Klienta, w tym również Klienta będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego. W stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami rękojmia zostaje wyłączona.
 3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: PASSIO Poland 29E/9, 35-314 Rzeszów, na adres poczty elektronicznej:  biuro.passio@gmail.com, numer telefonu 531 382 147
 4. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w pkt. 21.
 5. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
 6. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.
 7. Towary mogą posiadać gwarancję producenta. W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia oraz czasu na jaki została udzielona jest każdorazowo prezentowana w Serwisie.

IX. KONSUMENCKIE PRAWO DO ODSTĘPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Klientom będącym Przedsiębiorcami prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje.
 3. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia udostępnianego przez Usługodawcę na stronie Serwisu.
 4. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru lub w przypadku Umowy o świadczenie Usług od dnia jej zawarcia.
 5. Usługodawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 6. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku:
  1. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  2. mowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  3. Umowy, w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 7. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Usługodawcy.
 8. Usługodawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem. Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Usługodawca zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta.
 9. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę, Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 10. Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że Usługodawca zgodził się ponieść ten koszt.

X. KORZYSTANIE Z BLOGA

 1. Korzystanie z usług i treści udostępnianych w Blogu PASSIO Poland jest bezpłatne.
 2. Użytkownik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie: sprzęt elektroniczny, połączenie z siecią Internet, przeglądarkę internetową, inne oprogramowanie wymagane dla korzystania z wybranych usług.
 3. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za wprowadzane przez siebie treści/komentarze, jak i szkody powstałe w ich wyniku.
 4. Komentarze na blogu są moderowane przez PASSIO Poland.
 5. PASSIO Poland zastrzega sobie prawo do niepublikowania komentarzy, bez podania przyczyny.
 6. W szczególności nie będą publikowane komentarze, które:
  1. zawierają wulgaryzmy,
  2. obrażają komentujących lub inne osoby,
  3. obrażają jakąkolwiek grupę społeczną, etniczną lub wyznaniową,
  4. pozbawione są jakiejkolwiek logicznej treści,
  5. ingerują w życie prywatne osób, zwłaszcza niepublicznych.
 7. Komentarze mogą być anonimowe, lecz powinny być podpisane: imieniem, inicjałami, pseudonimem (nickiem). W ten sposób komentujący ułatwia innym komentatorom odnoszenie się do opublikowanych już komentarzy. Wymóg podpisywania się nie łamie przywileju anonimowości.
 8. Za treść komentarzy administrator nie ponosi odpowiedzialności.
 9. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Użytkowników treści/komentarz:
  1. sprzecznych z powszechnie obowiązującym prawem oraz zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami;
  2. wzywających do dyskryminacji lub nienawiści, w szczególności na tle rasowym, wyznaniowym, etnicznym, orientacji seksualnej;
  3. propagujących przemoc;
  4. zawierających treści wulgarne lub obraźliwe;
  5. zawierających treści niezwiązane z tematyką Bloga, w tym treści o charakterze reklamowym;
  6. mogących naruszać dobra osobiste osób trzecich;
  7. mających charakter spamu (dużej liczby komentarzy o jednakowej lub podobnej treści);
  8. niebezpiecznych dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń lub systemów informatycznych, w szczególności zawierających linki zagrażające bezpieczeństwu prawidłowego funkcjonowania urządzeń lub systemów informatycznych.
 10. W przypadku zamieszczenia treści opisanych w §2 pkt. 6 i 9, PASSIO Poland zastrzega sobie prawo do ich usunięcia bez powiadamiania o tym ich autora
 11. Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania działań mających na celu zakłócenie poprawnej pracy Bloga oraz prób uzyskania nieprzysługujących mu praw dostępu.
 12. Ochrona Prywatności i Danych Osobowych.
  1. Następuje zgodnie z RODO.
 13. Ochrona własności intelektualnej
  1. Prawa autorskie do treści publikowanych na łamach Blogu posiada PASSIO Poland oraz podmioty, które na podstawie odrębnych umów wyrażają zgodę na publikację materiałów na łamach Bloga.
  2. Prawem autorskim chronione są teksty, grafiki, zdjęcia, dźwięki, filmy i inne materiały dostępne na łamach Bloga, jak również szata graficzna portalu oraz wybór i układ prezentowanych treści.
  3. Wszelkie utwory, znaki towarowe, loga, itd. przedstawiane na Blogu stanowią własność PASSIO Poland lub uprawnionych osób trzecich. Zabronione jest ich używanie, kopiowanie, rozpowszechnianie czy inne wykorzystywanie bez uprzedniej zgody podmiotu uprawnionego.
 14. Wyłączenie odpowiedzialności
  1. Dane i informacje zawarte platformie Bloga są publikowane wyłącznie do celów informacyjnych. PASSIO Poland nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie błędy danych lub nieaktualne informacje zawarte w Blogu.
  2. PASSIO Poland nie ponosi odpowiedzialności za upublicznianie za pomocą Bloga danych osobowych osób trzecich.
  3. CEO dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poprawnego działania Bloga, jednakże zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z jego wadliwego funkcjonowania, np. utraty danych wskutek awarii.
  4. Blog może zawierać odesłania (linki) do stron internetowych podmiotów zewnętrznych. PASSIO Poland nie ponosi jednak odpowiedzialności za funkcjonowanie, czy politykę prywatności zewnętrznych stron internetowych. Prosimy Państwa o każdorazowe zapoznawanie się z odpowiednimi regulacjami na danych witrynach internetowych.
 15. Postanowienia końcowe
  1. W przypadku skrajnych naruszeń Regulaminu przez Użytkownika, PASSIO Poland może podjąć wobec niego odpowiednie kroki prawne, w sytuacji, gdy naruszone zostaną obowiązujące przepisy prawa.
  2. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego Regulaminu, jak i zakłóceń w funkcjonowaniu Bloga, należy przesyłać na adres e-mail.
  3. PASSIO Poland zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie opublikowania ich na Blogu.

XI. INNE USŁUGI

 1. Usługodawca może prezentować na Stronach Serwisu poglądowe informacje o zakresie świadczonych przez niego innych usług, w tym w szczególności innej działalności. Prezentowane informacje mają charakter wyłącznie poglądowy. Klient nie może dokonać zamówienia na Usługi, o których mowa w zdaniu poprzednim, za pośrednictwem Serwisu.
 2. Klient zainteresowany złożeniem zamówienia na inne usługi Usługodawcy, bądź chcący ustalić indywidualny zakres świadczenia usług, kontaktuje się z usługodawcą telefonicznie, e-mailowo lub poprzez formularz kontaktowy, na podane w Serwisie dane kontaktowe Usługodawcy, kierując zapytanie ofertowe (dalej jako ,, Zapytanie ofertowe”) do Usługodawcy.
 3. Kierując do Usługodawcy Zapytanie ofertowe Klient wskazuje Usługodawcy rodzaj usługi, którą jest zainteresowany bądź ilość i rodzaj Towarów, co do których chciałby uzyskać ofertę indywidualną.
 4. Dalsze ustalenia w kwestii świadczonych przez Usługodawcę usług, o których mowa w niniejszym punkcie, jak i indywidualnej sprzedaży Towarów, odbywają się między stronami poza Serwisem i nie są jego częścią.

XII. REKLAMACJE

 1. Klient może zgłaszać reklamacje dotyczące Usług czy funkcjonalności Serwisu. Zasady składania Reklamacji dotyczących Towarów opisano w punkcie VIII.
 2. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres Usługodawcy lub poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej na adres:  biuro.passio@gmail.com
 3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię i nazwisko bądź nazwę firmy, adres zamieszkania lub siedziby, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
 4. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.
 5. Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Usługodawcą.
  2.  może również złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .
   Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

XIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Klient będący Przedsiębiorcą zobowiązuje się, że bez uprzedniej zgody Usługodawcy nie będzie używał znaków towarowych, oznaczeń handlowych lub symboli Usługodawcy.
 2. Wszelkie rysunki, specyfikacje, materiały reklamowe lub inne materiały udostępnione przez Usługodawcę Klientowi lub publicznie, stanowią wyłączną własność Usługodawcy. Klient nie będzie dokonywał w tych materiałach zmian bez uprzedniej zgody Usługodawcy.
 3. Klient będący Przedsiębiorcą samodzielnie lub na podstawie odpowiedniego upoważnienia udziela Usługodawcy na logotyp działalności Klienta nieodpłatnej, niewyłącznej i nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji, na korzystanie z niego do własnych celów prowadzonej działalności przez Usługodawcę na następujących polach eksploatacji: utrwalanie, zwielokrotnianie dowolną techniką, wprowadzenie utworu do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej, publiczne wyświetlanie lub odtwarzanie w Internecie, a w szczególności na stronach internetowych Usługodawcy.
 4. Klient wyraża zgodę na umieszczenie ww. danych w wykazie klientów Usługodawcy, dostępnym m.in. stronach internetowych Usługodawcy.

XIV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Podane przez Klientów dane osobowe Usługodawca może zbierać i przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, dostępnej na stronie Serwisu.

XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wyłącznym źródłem zobowiązań Usługodawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Regulamin jest dostępny w języku polskim.
 3. Powielanie bądź publikowanie niniejszego Regulaminu lub jego części bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione.
 4. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 5. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu, w przypadku, gdy drugą stroną jest nie jest Konsument będą rozwiązywane przed sądem powszechnym właściwym ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 6. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Klient będący Konsumentem zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Serwisu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. Klient nie akceptujący zmian w Regulaminie proszony jest o zaprzestanie korzystania z Serwisu.
 7. Zmiany Regulaminu dotyczące Klientów będących Przedsiębiorcami, wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronach internetowych Serwisu.
Koszyk